Politikat i privatësisë

Me këtë njoftim, Gearsup Solutions Shpk me adresë: Kodra e Diellit Rr. 3 Nr. 18, 10000 Prishtinë, Kosovë dhe me e-mail info@fluturi.me, këshillon përdoruesit e këtyre faqeve të internetit (www.fluturi.me) pronë e jona (tani e tutje "Përdoruesit" dhe "Uebfaqe") për politikat e mbrojtjes së të dhënave personale (tani e tutje, "të dhëna personale") në mënyrë që Përdoruesit të vendosin lirshëm dhe vullnetarisht nëse do t'i sigurojnë Gearsup Solutions Shpk të dhënat e tyre personale të cilat mund të kërkohen nga Përdoruesit me rastin e marrjes së një shërbimi të veçantë të ofruar nga Gearsup Solutions Shpk në Web ose përmes tij.

Gearsup Solutions Shpk rezervon të drejtën të modifikojë politikën aktuale për ta përshtatur atë me kërkesat më të fundit ligjore, si dhe me praktikat më të fundit në industri. Në rrethana të tilla, Gearsup Solutions Shpk do të publikojë ndryshime të tilla me njoftim përpara prezantimit të ndryshimeve të përmendura në këtë Uebfaqe.

Disa shërbime të ofruara në Uebfaqe mund të kenë kushte të veçanta që mund të kërkojnë veprime specifike në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Të dhënat personale të mbledhura nga Gearsup Solutions Shpk do të trajtohen automatikisht dhe do të mbahen në skedarët e automatizuar përkatës, duke qenë Gearsup Solutions Shpk përgjegjës për skedarët (tani e tutje, "Dosjet"). Gearsup Solutions Shpk u ofron përdoruesve mjetet më të përshtatshme teknike, në mënyrë që ata të kenë mundësi të hyjnë në këtë njoftim në Politikat e Privatësisë ose në çdo informacion tjetër të rëndësishëm, në mënyrë që Përdoruesit të bien dakord që Gearsup Solutions Shpk mund t'i trajtojë të dhënat e tyre personale automatikisht. Duke përjashtuar ato fusha ku tregohet e kundërta, përgjigja ndaj pyetjeve në të dhënat personale është vullnetare, ku mosrespektimi në asnjë mënyrë nuk sjell rezultate në rënie të standardeve të cilësisë ose sasisë së shërbimeve të ofruara, përveç nëse kjo është specifikuar.

Përdoruesi garanton që të dhënat personale që i janë dhënë Gearsup Solutions Shpk janë të vërteta dhe bëhet përgjegjës për njoftimin e Gearsup Solutions Shpk në rast ndryshimi në të dhënat e përmendura.

Mbledhja dhe trajtimi automatik i të dhënave personale ka për qëllim ruajtjen e marrëdhënies kontraktuale të krijuar me Gearsup Solutions Shpk, menaxhimin, administrimin, ofertën ose përmirësimin e shërbimeve që Përdoruesi vendos të abonojë, aplikojë ose për të përcaktuar përshtatshmërinë e shërbime të tilla sipas preferencave dhe zgjedhjeve të bëra nga Përdoruesit, hartimi i shërbimeve të reja në lidhje me shërbimet e vendosura, dërgimi i përditësimeve në shërbime përmes mjeteve tradicionale ose elektronike për produktet e ndryshme të ofruara nga Gearsup Solutions Shpk dhe/ose palë të tjera të treta, aktualisht ose në të ardhmen. Qëllimi i mbledhjes dhe trajtimit të automatizuar të të dhënave personale përfshin në mënyrë të barabartë dërgimin e pyetësorëve, të cilat Përdoruesi është i detyruar t'i përgjigjet.

Gearsup Solutions Shpk ka miratuar të gjitha masat e sigurisë të kërkuara ligjërisht në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, dhe instalon të gjitha ato mjete dhe masa teknike në dispozicion të tyre për të shmangur humbjen, përdorimin e keq, ndryshimin, hyrjen e paautorizuar dhe vjedhjen e atyre detajeve personale të mbajtura nga Gearsup Solutions Shpk. Gearsup Solutions Shpk përdor sisteme të sigurisë Secure Layer Socket në ato procese që lidhen me transmetimin e informacionit personal, duke përdorur sisteme të çertifikimit dhe kriptimit, të cilat lejojnë vërtetimin e Uebfaqes nga e cila mblidhen të dhënat personale, si dhe integritetin dhe konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale gjatë gjithë transmetimit (ju mund të kontrolloni këtë aspekt të shërbimeve tona kur të na dërgoni ndonjë kërkesë ose informacion përmes një faqe që fillon emrin e tij me "https" në vend të "http" dhe do të shihni një ikonë të vogël të një dryri në këndin e poshtëm të djathtë në shfletuesin tuaj).

Edhe kështu, Përdoruesi duhet të jetë i vetëdijshëm që asnjë masë sigurie në Internet nuk është plotësisht e padepërtueshme.

Perdoruesi eshte i vetedijshem dhe ka te drejte te ushtroj te drejten e tij ne qasje, anulim, terheqje apo refuzim si dhe te jete i informuar per bartjen e informatave personale nga Gearsup Solutions Shpk.   

Gearsup Solutions Shpk mund të përdorë cookie kur Përdoruesit po shfletojnë faqet në internet. Cookies më pas mund të përdoren në uebfaqe të tilla shoqërohen vetëm me shfletuesin e një terminali kompjuterik të veçantë (një Përdorues anonim) dhe nuk ofron automatikisht emrin ose mbiemrin e Përdoruesit. Falë përdorimit të cookies, është e mundur që Gearsup Solutions Shpk të njohë shfletuesit (broweserët) që përdoruesit e regjistruar përdorin, pasi një përdorues të jetë regjistruar një herë, në këtë mënyrë duke shmangur përdoruesin që të regjistrohet sa herë që i qaset Uebfaqes. Cookies nuk janë në gjendje të lexojnë cookiet që mund të jenë lënë nga ndonjë ofrues tjetër. Përdoruesi ka mundësinë që të konfigurojë shfletuesin e tij në mënyrë që të paralajmërohen sa herë që është instaluar një cookie dhe mund të anulojë mundësinë që cookies të lihen në hard diskun e tyre. Ju lutemi kontrolloni udhëzimet dhe manualet e shfletuesit tuaj për asistencë të mëtejshme. Përdoruesi nuk është i detyruar të pranojë përdorimin e cookies të lënë nga Gearsup Solutions Shpk, për t'u mundësuar atyre qasje në Uebfaqe, ku një rast i tillë do të thotë që përdoruesi do të duhet të regjistrohet për çdo shërbim që kërkon regjistrim të mëparshëm.

Cookies që përdoren në faqe mund të shërbehen nga Gearsup Solutions Shpk, në këtë rast ato shërbehen nga serverët e tyre. Për sa kohë që nuk e keni çaktivizuar instalimin e cookies, ju mund të investigoni hard drive tuaj për të vendosur në detaje se nga ka ardhur çdo cookie (ju lutemi konsultoni manualin tuaj të udhëzimeve në shfletuesin tuaj dhe sistemin tuaj operativ (në sistemin operativ Windows, ju mund të shkoni te skedari "C (ose njësia relative e diskut) / Windows / Cookies").