Termet dhe kushtet

PAGESA

Për të konfirmuar rezervimin, duhet të paguani 100% të prenotimit. Pasi të jetë konfirmuar rezervimi juaj sipas kërkesës, pagesa e afatit është tre ditë, përveç nëse përcaktohet ndryshe në kushtet e rezervimit. Atëherë duhet të paguani shumën 100%.

Ne pranojme:
 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

1. Klienti / përdoruesi është përgjegjës për vërtetësinë e informacionit të dhënë sistemit për kryerjen e rezervimit dhe konkretisht për vërtetësinë e të dhënave të kartës së kreditit.

2. Klienti / përdoruesi është përgjegjës për adresën e emailit dhe / ose format e tjera të kontaktit dhe do të pranohen si të sakta për çdo lloj njoftimi.

3. Klienti / përdoruesi autorizon ndërmarrjen / et e zgjedhjes së tyre për të ngarkuar kartën e kreditit të tyre në total të rezervimit dhe / ose shpenzimet e anulimit dhe / ose të modifikimit, nëse është e aplikueshme, siç thuhet në kushtet e publikuara në këtë faqe interneti.

4. Para se të konfirmoni prenotimin përfundimtar dhe të vazhdoni me pagesën tuaj, sigurohuni që keni zgjedhur saktësisht atë që dëshironi, sepse shërbimet që do të merren do të jenë ekskluzivisht ato që paraqiten në konfirmim (voucher). Mund të jetë e pamundur të modifikohen ato më pas.

5. Çdo modifikim dhe / ose anulim i prenotimit tuaj duhet të bëhet përmes sistemit përmes lokalizuesit që e gjeni në kuponin (voucherin) tuaj.

6. Kontrata e prenotimit do të kuptohet se ka efekt midis klientit dhe institucionit të zgjedhur, dhe Gearsup Solutionns Shpk do të veprojë thjesht si një platformë marketingu dhe nuk do të sigurojë asnjë shërbim hotelier, guidë, agjentë pritës, etj.

7. Gearsup Solutions Shpk publikon vetëm informacione, përshkrime, çmime dhe të dhëna të tjera të ofruara nga hotelet, dhe në asnjë mënyrë nuk do të jetë përgjegjës për vërtetësinë ose saktësinë e tij, ose për ndonjë aspekt tjetër. Çdo ankesë që i referohet kësaj duhet t'i bëhet institucionit në fjalë.

8. Konfirmimi i prenotimit tuaj automatik në sistem, i nënshtrohet mbledhjes së pagesës nga karta tuaj e kreditit që ngarkohet nga hoteli, dhe nëse kjo nuk është e mundur, prenotimi mund të anulohet në çdo moment, më pas ju njoftoheni në email adresën që ju na keni dhënë.

9. Kostot e anulimit të rezervimit mund të vijnë në varësi të kushteve të vendosura nga secila ndërmarrje. Kushtet për anulimin tregohen në kupon (voucher).

10. Çdo mospërputhje që lind ndërmjet përdoruesit dhe Gearsup Solutions Shpk do të rregullohet nga legjislacioni aktual në Kosovë, dhe / ose nga juridiksioni i autoriteteve kompetente dhe / ose gjykatave.

11. Informacioni që ju ofroni është rreptësisht konfidencial dhe do të vihet në dispozicion ekskluzivisht për hotelin / et e zgjedhjes suaj. Ai nuk do të përdoret për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të Gearsup Solutions Shpk. Gearsup Solutions Shpk nuk mund të mbahet përgjegjës për përdorimin e këtyre të dhënave nga institucionet e zgjedhjes suaj.

12. Informacioni i përfshirë në këtë uebfaqe mund të përfshijë gabime në transkriptimin, përkthimin dhe / ose gabimet e ndonjë lloji tjetër, prishjet e kompjuterit, operacionalitetin, dhe / ose çështje të tjera të ngjashme dhe asnjë përgjegjësi nuk do të pranohet për to.

13. Kur konfirmoni rezervimin, do t'ju kërkohet të pranoni këto kushte të përgjithshme, të cilat do të kuptohen si të vetmet të vlefshme dhe çdo rezervim dhe / ose modifikim i saj do t'u nënshtrohet atyre.

14. Çdo njoftim për Gearsup Solutions Shpk.com duhet të bëhet duke përdorur numrat e telefonit dhe / ose adresën e postës elektronike të dhënë për këtë qëllim në këtë faqe interneti dhe janë të vetmet që janë të vlefshme.